Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten door Arconell resp. Arconell-ES2 Deutschland gevestigd te ‘s-Heerenberg (NL) resp. Kalkar (D), hierna te noemen Arconell, aangegaan.
De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Arconell.
Bijzondere, van de voorwaarden van Arconell afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk tussen de partijen zijn overeengekomen dan wel door wettelijke bepalingen zijn opgelegd.

Artikel 2: Offertes
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Mondelinge offertes door Arconell of zijn ondergeschikte zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Gegevens door Arconell zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden Arconell niet.

Artikel 3: Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Arconell binden de laatste niet, voor zover ze door Arconell niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4: Overeenkomst
4.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen wordt eerst bindend voor Arconell door zijn schriftelijke bevestiging.
4.2 Elke met Arconell aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Arconell van voldoende creditwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Arconell zonodig de betreffende gegevens opvraagt.
4.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten e.d., als mede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Arconell bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Arconell niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 5: Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
5.1 Arconell aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
5.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden onverlet, tenzij deze strijdig zijn met hetgeen vlgs 5.1 is overeengekomen.
5.3 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden worden slechts door Arconell aanvaard onder bovengenoemde condities en hebben slechts toepassing op de daarvoor bestemde transacties. Latere transacties zullen dus niet automatisch wederom afgehandeld worden via die overeengekomen voorwaarden.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Op alle door Arconell verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen enz. behoudt Arconell zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Arconell.
6.2 De in 6.1 bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen enz. zijn en blijven onvervreemdbaar eigendom van Arconell en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van €4500,- onverminderd het recht van Arconell om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7: Leveringstermijnen
7.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Arconell schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Arconell zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
7.2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 8: Gedeeltelijk levering
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd, in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 ‘Betaling’.

Artikel 9: Prijzen
9.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
9.2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties van zowel binnen- als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

Artikel 10: Aanbetaling
Arconell is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie door Arconell de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling. Bij normale (internet of anderszins, zie ook art. 24) verkopen geldt altijd dat slechts geleverd wordt na volledige betaling van het bestelde (volledige vooruitbetaling).

Artikel 11: Annuleren
11.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Arconell reeds aangeschafte materialen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Arconell als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. O pdrachtgever is voorts verplicht Arconell te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
11.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Arconell zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

11.3 Retourzending bij een internetbestelling is volgens de wettelijke bepalingen mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. In dat geval zijn de transportkosten voor de retourzending voor rekening van de koper. De goederen dienen in de originele verpakking, incl. alle bijbehorende onderdelen en handleidingen en onbeschadigd aan Arconell te worden geretourneerd. Wanneer er aan de retourgoederen beschadigingen en/of ontbrekende delen worden geconstateerd leidt dat tot aftrek van de kosten van herstel/vervanging van de ontbrekende delen. Het (verschil)bedrag wordt binnen een week na binnenkomst retourgoederen gerestitueerd aan de oorspronkelijke koper op dezelfde wijze als voor de oorspronkelijke betaling was toegepast.

Artikel 12: Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door Arconell aangegeven. Wenst de opdrachtgever een levering anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1 Arconell is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
13.2 Arconell is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Arconell of van hen, die door Arconell te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
13.3 Arconell zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.
13.4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheid aan de zijde van Arconell.

Artikel 14: Garantie
Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks-, resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 15: Kwaliteiten

Tenzij bij de opdracht bijzondere eisen aan de kwaliteit zijn gesteld en deze eisen schriftelijk zijn aanvaard, wordt CE-gecertificeerd materiaal geleverd.

Artikel 16: Verplichtingen van de opdrachtgever
16.1 Met betrekking tot (ontwerp van) bouw/installatie-tekening gelden voor de opdrachtgever de volgende verplichtingen:
a. Opdrachtgever dient Arconell te vrijwaren voor aanspraken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van derden, dan wel voor aanspraken van derden uit andere hoofde, ten aanzien van de door opdrachtgever aan Arconell verstrekte gegevens.
b. Opdrachtgever dient voor aanvang van de werkzaamheden de, naar het oordeel van Arconell benodigde gegevens tijdig, doch minimaal 20 dagen van tevoren, aan Arconell ter beschikking te stellen.
16.2 Met betrekking tot installatiewerken dient de opdrachtgever:
a. Tijdig doch minimaal 20 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden de benodigde tekeningen en de hierop betrekking hebbende planningsgegevens aan Arconell ter beschikking te stellen;
b. Ervoor te zorgen dat de werkzaamheden van Arconell tijdig en op regelmatige wijze kunnen beginnen en zijn uit te voeren;
c. Arconell in staat stellen om gebruik te maken van het recht om
(gedeelten van het) werk door derden uit te laten voeren;
d. Ervoor te zorgen dat de staat van het door Arconell te gebruiken terrein en de bebouwingen daar op, Arconell in staat stelt om zijn werkzaamheden ongehinderd en regelmatig uit te voeren
e. De voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke en gebruikelijke voorzieningen te verzorgen zoals: elektriciteit, water, sanitair, schaftfaciliteiten, opslagmogelijkheden en transport op de bouwplaats.
16.3 Als besluiten tot wijzigingen in de planning of de uitvoering van een bouwproject gevolgen hebben voor de planning of uitvoering van de te leveren prestatie van Arconell, dan dient de opdrachtgever Arconell hierover tijdig, doch uiterlijk 5 werkdagen voordat die gevolgen intreden, in te lichten. Eventuele extra kosten hierdoor ontstaan zullen door de opdrachtgever aan Arconell worden vergoed.

Artikel 17: Reclameren
17.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Arconell terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 dagen na de dag van levering c.q. oplevering Arconell wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.
17.2 Arconell dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
17.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten voor deze deskundige komen rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
17.4 Indien de reclamatie naar het oordeel van Arconell c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal Arconell hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in originele toestand. Arconell is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 18: Meer- en minderwerk
18.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
18.2 Door Arconell te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 19 Wijziging in de opdracht
19.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.
19.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Arconell ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de ten uitvoeringlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
19.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Arconell buiten zijn verantwoordelijkheid vallen.

Artikel 20: Overmacht
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuur rampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar Arconell of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Arconell, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of middelen van vervoer van Arconell, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Arconell overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

Arconell is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 21: Eigendomsvoorbehoud
21.1 Zolang Arconell geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Arconell.
21.2 Arconell heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op goederen wordt gelegd.
21.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Arconell heeft voldaan.

Artikel 22: Oplevering
22.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Arconell dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde in gebruik heeft genomen.
22.2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd indien stagnatie optreedt welke Arconell niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel “overmacht” geregeld.

Artikel 23: Wanprestatie en ontbinding
23.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
23.2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zullen, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie of door derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten, alle vorderingen, die Arconell op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 24: Betaling
24.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor bestellingen via internet of telefonisch geldt vooruitbetaling van het gehele bedrag.
24.2 Arconell is gerechtigd bij facturering op rekening, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
24.3 Arconell is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waarop begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
24.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Arconell zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 25: Toepasselijk recht
Op alle door Arconell gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het overeenkomstige Duitse recht is van toepassing wanneer deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Duitsland te zijn gesloten.

Artikel 26: Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Arconell, zie art. 1 resp. art. 25, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijk Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Privacy Verklaring

Gebruik van aan Arconell ter beschikking gestelde privé gegevens

Alle aan Arconell ter beschikking gestelde persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen gebruikt voor het directe contact tussen Arconell en de gegevensverstrekker. Persoonsgegevens worden nimmer gebruikt voor andere doeleinden en worden nimmer aan derden verstrekt, behalve op een rechtmatig verzoek of bevel van een Nederlandse overheid(sinstelling) en dan alleen aan die overheid(sinstelling).

Opslag en verzenden van persoonsgegevens

De opslag door Arconell van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats op beveiligde gegevensdragers die geheel in eigendom zijn en uitsluitend onder beheer staan van Arconell. De server die gebruikt wordt voor het aan Arconell verzenden en doorsturen van persoonsgegevens bij het plaatsen van een online bestelling is een naar de huidige stand der techniek beveiligde server met een eveneens beveiligde verbinding.

Opslagtermijn van persoonsgegevens

De op de gegevensdragers opgeslagen persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn die minimaal met de garantie termijn van de afgenomen producten overeen komt (op vloerverwarmingen geldt een garantie termijn van 15 jaar).

Inzage en verwijdering van persoonsgegevens

Hiervoor gelden de wettelijke bepalingen die aangeven dat de eigenaar van de persoonsgegevens te allen tijde op zijn of haar eerste schriftelijke verzoek het recht heeft op toezending van een opgave van alle van hem of haar door Arconell opgeslagen persoonsgegevens en/of op het compleet verwijderen van deze persoonsgegevens.